Профил на купувача

 

ПУБЛИЧНA ПОКАНA

Име ID Дата

"Извършване на текущ ремонт на сграда с идентификатор 73496.500.94 с цел по-добро обслужване на рибарската общност" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 523/29.09.2015 г. по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ: Главиница - Тутракан - Сливо поле" по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОП за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарстсво за програмен период 2007 - 2013 г.

Връзка в сайта на Агенция за обществените поръчки

9046696 13.10.2015
1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА 13.10.2015
2- ДОКУМЕНТАЦИЯ 13.10.2015
3- СТРОИТЕЛЕН ПРОЕКТ 13.10.2015
4- ПРОТОКОЛ №1 27.10.2015
5- ПРОТОКОЛ №2 05.11.2015
6- ДОГОВОР_стр.1-32 17.11.2015
6.1- ДОГОВОР_стр.33-64 17.11.2015
6.2- ДОГОВОР_стр.65-96 17.11.2015
7- Информация за извършени плащания 21.01.2016

ПУБЛИЧНA ПОКАНA

Име ID Дата

"Доставка на оборудване и обзаваждане за сграда с идентификатор 73496.500.94 с цел по-добро обслужване на рибарската общност" по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 523/29.09.2015 г. по проект "Развитие на интегриран риболовен туризъм на територията на МИРГ: Главиница - Тутракан - Сливо поле" по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от ОП за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарстсво за програмен период 2007 - 2013 г.

Връзка в сайта на Агенция за обществените поръчки

9046699 13.10.2015
1- ПУБЛИЧНА ПОКАНА 13.10.2015
2- ДОКУМЕНТАЦИЯ 13.10.2015
3- ПРОТОКОЛ 02.11.2015
4- ДОГОВОР 17.11.2015
5- Информация за извършени плащания 21.01.2016

 

 

Този сайт е актуализиран в изпълнение на проект "Развитие на интегриран риболовен

туризъм на територията на МИРГ:Главиница-Тутракан-Сливо поле" по Договор

№523/29.09.2015 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма за развитие на сектор рибарство на Република България, финансирана от

Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.

3
2
1