СНЦ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ”

 

В района на дейност на „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ” – гр. ТУТРАКАН се включват 16 съседно принадлежащи ловностопански района с обща площ 72 071.4 ха. Това са ловностопански райони, които и до сега сдружението стопанисваше. От административна гледна точка района на дейност на дружението изцяло обхваща територията на община Тутракан и част от община Главиница, като по този начин напълно са защитени интересите, както на общините, така и на ловците. Сдружението е в границите на РДГ Русе и изцяло в района на дейност на ДГС Тутракан и частично на ДЛС Каракуз – Дулово. Не без значение е и фактът, че Сдружението има повече от 110 години опит и традиции в управлението на ловно стопанските дейности.

 

Този сайт е актуализиран в изпълнение на проект "Развитие на интегриран риболовен

туризъм на територията на МИРГ:Главиница-Тутракан-Сливо поле" по Договор

№523/29.09.2015 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

програма за развитие на сектор рибарство на Република България, финансирана от

Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.

3
2
1